1st September 2007 Bilgola


2nd September 2007 Narrabeen


3rd September 2007 Warriewood


4th September 2007 Turimetta


5th September 2007 Freshwater


6th September 2007 Narrabeen


7th September 2007 Turimetta


8th September 2007 Newport


9th September 2007


10th September 2007


11th September 2007 Mona Vale


12th September 2007 Long Reef


13th September 2007 North Narrabeen


14th September 2007 Narrabeen


15th September 2007 South Bungan headland


16th September 2007 Cooks terrace


17th September 2007 Turrimetta

 


18th September 2007 Collaroy


19th September 2007 Warriewood


20th September 2007 Narrabeen


21st September 2007 Bilgola


22nd September 2007 Mona Vale


23rd September 2007 Turrimetta


24th September 2007 Narrabeen

 


25th September 2007 Dee Why


26th September 2007 Newport


27th September 2007 Mona Vale


28th September 2007 Turimetta


29th September 2007 Warriewood


30th September 2007 Narrabeen


Home